Sponsorzy


Login FormZmiana terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego PDF Drukuj Email
Piątek, 21. Maj 2021 08:18

 

 

 

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko Francuskiego informuje, że Uchwałą nr 1/V/2021 Zarządu ChTP-F z dnia 12 maja 2021 roku zmieniony został termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ChTP-F

za 2020 rok.

Walne połączone będzie ze spotkaniem Członków i Sympatyków na tzw. majówce. Miejsce spotkania:  Chojnice, Lasek Miejski - Domek pod Sosną.


UCHWAŁA Nr 1/V/2021

Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

§ 1

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na swym posiedzeniu w dniu

12 maja 2021 roku postanowił zmienić termin zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego.

§ 2

Zmiana terminu podyktowana jest niesprzyjającą prognozą pogody i obowiązującymi obostrzeniami sanitarno epidemiologicznymi (COVID – 19).

§ 3

Nowym terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego jest dzień 27 maja 2021 roku godzina 17:00

w I terminie a przypadku braku quorum na godz. 17:15 w II terminie.

Zebranie odbędzie się na wolnym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego (COVID – 19) a o miejscu spotkania Członkowie zostaną wcześniej powiadomieni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego  Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego z 27 maja 2021 r.

1.  Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,

2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się ( 3 osoby ),

4.  Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną  ważności Zebrania do podejmowania uchwał,

5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( 3 osoby ),

6.  Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania (Uchwała)

7.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ChTP-F,

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu ChTP-F      -      Prezes;

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący;

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami,

 

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku strat i zysków oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy  - 2020;

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu  Towarzystwa za 2020 rok;    

14.  Wolne wnioski i dalsza dyskusja;


15. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosków i planu pracy na 2021 wypracowanej przez Komisję Uchwał i Wniosków;

 

16.  Zakończenie obrad Zebrania.


 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ:

 

UCHWAŁA  Nr 1/Walne Sprawozdawcze/2021 z  27 maja 2021 roku


w  sprawie:      przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.


§ 1
Działając na podstawie Statutu Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala poniższy Regulamin Obrad.

§ 2
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ChTP-F

1. Walne Zebranie Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego odbywa się na zasadach określonych w Statucie ChTP-F  oraz przez niniejszy Regulamin;
2. Kompetencje Walnego Zebrania określa Statut,
3. W przypadku braku quorum w planowanym  terminie obrady odbywają się w drugim   terminie po upływie 15 – tu minut od planowanego rozpoczęcia;
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze prowadzi Przewodniczący Obrad a do Jego
wyboru  Prezes Towarzystwa;
5. Ważność Walnego Zebrania ustala wybrana Komisja Skrutacyjna w oparciu o podpisaną listę obecności;
6. Walne Zebranie Sprawozdawcze obraduje według przyjętego Porządku Obrad;
7. Protokół z obrad sporządza wybrany Sekretarz Zebrania;
8. Walne Zebranie Sprawozdawcze wybiera Komisję Skrutacyjną     
w składzie trzy osobowym;
9. Walne Zebranie Sprawozdawcze wybiera Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie  trzyosobowym. Komisja przyjmuje wnioski i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków do przegłosowania;
10. Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje Walnemu Zebraniu podjęcie stosownych Uchwał;
11. Głosowania w trakcie obrad Walnego Zebrania odbywają się jawnie z udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
12. Protokół Obrad podpisuje Sekretarz Obrad;
13. Podjęte Uchwały podpisuje Przewodniczący Obrad;
14.Przewodniczący Obrad udziela głosu Zebranym w kolejności zgłoszeń;


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA Nr 2/Walne Sprawozdawcze/2021

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa

sprawozdanie Komisji za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

UCHWAŁA Nr  3/Walne Sprawozdawcze/2021


Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia – zatwierdzenia sprawozdania finansowo – księgowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy 2020;§ 1
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Zarząd Towarzystwa i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności Zarządu  za 2020 r. w postaci: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku (stanowiące załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

  

 

UCHWAŁA Nr 4/Walne Sprawozdawcze/2021

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego za 2020 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów w dyskusji postanawia .…………………….. absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

UCHWAŁA Nr 5/Walne Sprawozdawcze/2021

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego na 2021 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia …………………… plan pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na 2021 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Uchwał i Wniosków (propozycja w załączeniu)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.