Sponsorzy


Login FormWalne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2020 PDF Drukuj Email
Niedziela, 01. Marzec 2020 18:25

 

 

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego informuje swoich Członków , że Uchwałą Nr 1/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku zwołał na dzień 17 marca 2020 roku Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

 

UCHWAŁA Nr 1/II/2020

Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

§ 1

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na swym posiedzeniu w dniu

18 lutego 2020 roku postanowił zwołać na dzień 17 marca 2020 roku o godz. 17.00

w I terminie a przypadku braku quorum na godz. 17.15 w II terminie WALNE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW Chojnickiego

Towarzystwa Polsko – Francuskiego.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3  w Chojnicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


PROJEKTY UCHWAŁ:


UCHWAŁA  Nr 1/Walne/2020
w  sprawie:      przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.
§ 1
Działając na podstawie Statutu Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego,
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze uchwala poniższy Regulamin Obrad.
§ 2
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

1. Walne Zebranie Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego odbywa się
na zasadach określonych w Statucie ChTP-F  oraz przez niniejszy Regulamin;
2. Kompetencje Walnego Zebrania określa Statut,
3. W przypadku braku quorum w planowanym  terminie obrady odbywają się w drugim  
terminie po upływie 15 – tu minut, z mocą stanowiącą, od planowanego rozpoczęcia;
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze prowadzi Przewodniczący Obrad a do Jego
wyboru  Prezes Towarzystwa;
5. Ważność Walnego Zebrania ustala wybrana Komisja Skrutacyjna w oparciu o podpisaną
listę obecności;
6. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze obraduje według przyjętego Porządku Obrad;
7. Protokół z obrad sporządza wybrany Sekretarz Zebrania;
8. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wybiera Komisję Skrutacyjną     
w składzie trzyosobowym;
9. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wybiera Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie  trzyosobowym. Komisja przyjmuje wnioski i przedstawia Walnemu Zebraniu
do przegłosowania;
10. Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje Walnemu Zebraniu podjęcie stosownych Uchwał;
11. Głosowania w trakcie obrad Walnego Zebrania odbywają się jawnie z wyjątkiem wyborów
12. Podjęte Uchwały podpisuje Przewodniczący Obrad;
13.Przewodniczący Obrad udziela głosu Zebranym w kolejności zgłoszeń;
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego – 
wyborczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego
17 marca 2020 r.


1.    Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się ( 3 osoby ),

4.  Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną  ważności Zebrania
do podejmowania uchwał,

5.  Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

6.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego,

7.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( 3 osoby ),

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu ChTP-F      -      Prezes;

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku strat i zysków,
oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy  - 2019,

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa za 2019 rok,   

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu    
Towarzystwa za 2019 rok,     

14.  Wybory Władz Towarzystwa na kolejną kadencję:

a) zgłaszanie kandydatur do Zarządu Towarzystwa;

b) zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

15.  Tajne głosowanie – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

16.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ChTP- F;

17.  Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa;

18.  Wolne wnioski i dalsza dyskusja,

19.  Podjęcie Uchwał w sprawie planu pracy i działań Towarzystwa w  2020  roku,

20.   Zakończenie obrad Zebrania.

 


 


 

 

 

 


UCHWAŁA Nr  1/2020
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia – zatwierdzenia sprawozdania finansowo – księgowego tj. bilansu,
rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy 2019§ 1
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Zarząd Towarzystwa
i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności Zarządu  za 2019 r. w postaci: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku (stanowiące załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/2020

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa

sprawozdanie Komisji za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 


 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/2020

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego za 2019 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia .…………………….. absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/2020

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego na 2020 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia …………………… plan pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na 2020 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Uchwał i Wniosków (propozycja w załączeniu)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.