Sponsorzy


Login FormWalne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 04. Marzec 2019 22:13

 

 

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego zwołuje na dzień 20 marca 2019 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków.

 

 

UCHWAŁA Nr 1/II/2019

Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

§ 1

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na swym posiedzeniu w dniu

19 lutego 2019 roku postanowił zwołać na dzień 20 marca 2019 roku o godz. 17.00

w I terminie a przypadku braku quorum na godz. 17.15 w II terminie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej w Chojnicach

przy ul. Wysoka 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego  Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego z 20 marca 2019 r.

1.  Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,

2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się ( 3 osoby ),

4.  Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną  ważności Zebrania
do podejmowania uchwał,

5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( 3 osoby ),

6.  Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania (Uchwała)

7.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ChTP-F,

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu ChTP-F      -      Prezes;

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący;

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa za 2018 rok,

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku strat i zysków,
oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy  - 2018,

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu    
Towarzystwa za 2018 rok,     

14.  Wolne wnioski i dalsza dyskusja,

15.  Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości składek Członkowskich na 2019 rok itd…

16. Podjęcie Uchwał w sprawie planu pracy i działań Towarzystwa w  2019  roku,

17.  Zakończenie obrad Zebrania.


 

UCHWAŁA  Nr 1/Walne Sprawozdawcze/2019

z 20 marca 2019 roku


w  sprawie:      przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.


§ 1
Działając na podstawie Statutu Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego,
Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala poniższy Regulamin Obrad.

§ 2
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ChTP-F

1. Walne Zebranie Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego odbywa się na zasadach określonych w Statucie ChTP-F  oraz przez niniejszy Regulamin;
2. Kompetencje Walnego Zebrania określa Statut,
3. W przypadku braku quorum w planowanym  terminie obrady odbywają się w drugim   terminie po upływie 15 – tu minut od planowanego rozpoczęcia;
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze prowadzi Przewodniczący Obrad a do Jego
wyboru  Prezes Towarzystwa;
5. Ważność Walnego Zebrania ustala wybrana Komisja Skrutacyjna w oparciu o podpisaną listę obecności;
6. Walne Zebranie Sprawozdawcze obraduje według przyjętego Porządku Obrad;
7. Protokół z obrad sporządza wybrany Sekretarz Zebrania;
8. Walne Zebranie Sprawozdawcze wybiera Komisję Skrutacyjną     
w składzie trzy osobowym;
9. Walne Zebranie Sprawozdawcze wybiera Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie  trzyosobowym. Komisja przyjmuje wnioski i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków do przegłosowania;
10. Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje Walnemu Zebraniu podjęcie stosownych Uchwał;
11. Głosowania w trakcie obrad Walnego Zebrania odbywają się jawnie z udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
12. Protokół Obrad podpisuje Sekretarz Obrad;
13. Podjęte Uchwały podpisuje Przewodniczący Obrad;
14.Przewodniczący Obrad udziela głosu Zebranym w kolejności zgłoszeń;


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PROJEKTY UCHWAŁ:

 

 

UCHWAŁA Nr 2/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa

sprawozdanie Komisji za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

UCHWAŁA Nr  3/2019


Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia – zatwierdzenia sprawozdania finansowo – księgowego tj. bilansu,
rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy 2018§ 1
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Zarząd Towarzystwa i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności Zarządu  za 2018 r. w postaci: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku (stanowiące załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

  

 

UCHWAŁA Nr 4/2018

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego za 2018 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów w dyskusji postanawia .…………………….. absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia wysokości miesięcznej składki członkowskiej Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego na 2018 rok i lata następne

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów w dyskusji postanawia …………………… wysokość miesięcznej składki członkowskiej Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na 2019 rok i lata następne w wysokości

…………zł /m-c.

§ 2

1. dla Członków emerytów i rencistów w wysokości 50% ustalonej składki.

2. Ustala się miesięczną składkę członkowską dla uczniów i studentów na 0,00 zł

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego na 2019 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia …………………… plan pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na 2019 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Uchwał i Wniosków (propozycja w załączeniu)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.