Sponsorzy


Login FormWalne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Uchwały PDF Drukuj Email
Wtorek, 15. Marzec 2016 20:54

 

UCHWAŁA Nr 1/III/2016

Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

§ 1

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na swym posiedzeniu w dniu

03 marca 2016 roku postanowił zwołać na dzień 17 marca 2015 roku o godz. 17.00

w I terminie a przypadku braku quorum na godz. 17.15 w II terminie WALNE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW Chojnickiego

Towarzystwa Polsko – Francuskiego.

Zebranie odbędzie się w sali restauracji „SUKIENNICE” w Chojnicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


UCHWAŁA  Nr 1/Walne/2016
w  sprawie:      przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.
§ 1
Działając na podstawie Statutu Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego,
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze uchwala poniższy Regulamin Obrad.
§ 2
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

1. Walne Zebranie Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego odbywa się
na zasadach określonych w Statucie ChTP-F  oraz przez niniejszy Regulamin;
2. Kompetencje Walnego Zebrania określa Statut,
3. W przypadku braku quorum w planowanym  terminie obrady odbywają się w drugim  
terminie po upływie 15 – tu minut od planowanego rozpoczęcia;
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze prowadzi Przewodniczący Obrad a do Jego
wyboru  Prezes Towarzystwa;
5. Ważność Walnego Zebrania ustala wybrana Komisja Skrutacyjna w oparciu o podpisaną
listę obecności;
6. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze obraduje według przyjętego Porządku Obrad;
7. Protokół z obrad sporządza wybrany Sekretarz Zebrania;
8. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wybiera Komisję Skrutacyjną     
w składzie trzy osobowym;
9. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wybiera Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie  trzyosobowym. Komisja przyjmuje wnioski i przedstawia Walnemu Zebraniu
do przegłosowania;
10. Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje Walnemu Zebraniu podjęcie stosownych Uchwał;
11. Głosowania w trakcie obrad Walnego Zebrania odbywają się jawnie z wyjątkiem wyborów
12. Protokół Obrad podpisuje Sekretarz Obrad;
13. Podjęte Uchwały podpisuje Przewodniczący Obrad;
14.Przewodniczący Obrad udziela głosu Zebranym w kolejności zgłoszeń;
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego – 
wyborczego Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego
17 marca 2016 r.


1.    Powitanie Członków i otwarcie Zebrania,

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się ( 3 osoby ),

4.  Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną  ważności Zebrania
do podejmowania uchwał,

5.  Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

6.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego,

7.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( 3 osoby ),

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu ChTP-F      -      Prezes;

9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku strat i zysków,
oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy  - 2015,

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa za 2015 rok,   

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu    
Towarzystwa za 2015 rok,     

14.  Wybory Władz Towarzystwa na kolejną kadencję:

a) zgłaszanie kandydatur do Zarządu Towarzystwa;

b) zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

15.  Tajne głosowanie – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;

16.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ChTP- F;

17.  Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa;

18.  Wolne wnioski i dalsza dyskusja,

19.  Podjęcie Uchwał w sprawie planu pracy i działań Towarzystwa w  2016  roku,

20.   Zakończenie obrad Zebrania.

 


 


 

 

 

 


UCHWAŁA Nr  1/2016
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia – zatwierdzenia sprawozdania finansowo – księgowego tj. bilansu,
rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy 2015§ 1
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Zarząd Towarzystwa
i zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności Zarządu  za 2015 r. w postaci: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za rok bilansowy – sprawozdawczy sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku (stanowiące załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 


 

UCHWAŁA Nr 2/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego .…………………….. przedstawione przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa

sprawozdanie Komisji za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 


 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego za 2015 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia .…………………….. absolutorium Zarządowi Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 


 

UCHWAŁA Nr 4/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego na 2016 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i głosów

w dyskusji postanawia …………………… plan pracy i działań Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Uchwał i Wniosków (propozycja w załączeniu)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Walnego Zebrania.